Manifiesto de la Asociación de mujeres lesbianas La Nostra Illa

La Nostra Illa és una associació de dones i per a dones, especialment lesbianes, amb l’objectiu de oferir un espai físic de trobada lliure de mirades no desitjades.

Fundada el 1986 i inscrita en el Registre d’Associacions sense ànim de lucre de Catalunya amb el Nº 8623 funciona a través de l’autogestió i el voluntariat de les sòcies, trencant amb les estructures clàssiques jeràrquiques i patriarcals pròpies d’altres associacions.

La Nostra Illa es manté a través de les quotes de les sòcies i de l’oferta d’entrepans i beguda el cost s’incrementa per tal de fer front a les despeses de manteniment del local. Les sòcies voluntàries no perceben cap sou per la seva tasca i d’aquesta manera ha pogut perdurar l’Associació per més de 30 anys, sent en aquest moment l’Associació de Dones més antiga de l’Estat sense cap cost per a l’Administració Pública, ja què no percebem cap subvenció.

La Nostra Illa està oberta a totes les dones. L’esperit de sororitat que impregna l’Associació fa que el nostre espai estigui obert tant a sòcies com a no sòcies, perquè juntes puguem gaudir d’una xerrada, un billar, un karaoke, unes cartes, una copa, un sopar compartida i de la música que et vingui de gust, sense oblidar les excursions i visites culturals que organitzem fora del local.

Us esperem.

La Nostra Illa es una asociación de mujeres y para mujeres, especialmente lesbianas, cuyo objetivo es ofrecer un espacio físico de encuentro libre de miradas no deseadas.

Fundada en 1986 e inscrita en el Registro de Asociaciones Sin Ánimo de Lucro de Catalunya con el Nº 8623 funciona a través de la autogestión y el voluntariado de las socias, rompiendo con las estructuras clásicas jerárquicas y patriarcales propias de otras asociaciones.

La Nostra Illa se mantiene a través de las cuotas de las socias y de la oferta de bocadillos y bebida cuyo coste se incrementa a fin de hacer frente a los gastos de mantenimiento del local. Las socias voluntarias no perciben sueldo alguno por su labor y de esta manera ha podido perdurar la Asociación por más de 30 años, siendo en este momento la Asociación de Mujeres más antigua del Estado sin coste alguno para la Administración Pública, ya qué no percibimos ninguna subvención.

La Nostra Illa está abierta a todas las mujeres. El espíritu de sororidad que impregna la Asociación hace que nuestro espacio esté abierto tanto a socias como a no socias, para que juntas podamos disfrutar de una charla, un billar, un karaoke, unas cartas, una copa, una cena compartida y de la música que te apetezca, sin olvidar las excursiones y visitas culturales que organizamos fuera del local.

Te esperamos!

La Nostra Illa is an Association of women for women, especially lesbians, whose objective is to offer a physical space of encounter free of unwanted looks.

Founded in 1986 and registered in the Registry of Non-Profit Associations of Catalonia with No. 8623, it operates through self-management and volunteer work by the members, breaking with the hierarchical and patriarchal classic structures of other associations.

La Nostra Illa is maintained through the membership fees and the offer of snacks and drinks whose cost increases in order to meet the maintenance costs of the premises. The voluntary members do not receive any salary for their work and in this way the Association has been able to last for more than 30 years, being at this time the oldest Association of Women of the Spain without any cost for the City Administration nor any public grant.

La Nostra Illa is open to all women. The spirit of sisterhood that permeates the Association makes our space open to both members and non-members, so that together we can enjoy a chat, a pool, a karaoke, some cards, a drink, a shared dinner and music that you feel like, without forgetting the excursions and cultural visits that we organize outside the premises.

See you there!